EŞ ANLAMLI KELİMELER LİSTESİEş Anlamlı Kelimeler, Yakın Anlamlı Kelimeler, EŞ ANLAMLI KELİMELER LİSTESİ

barış- sulh
resim- fotoğraf
çabuk – tez
araç – vasıta
Sıfat-Önad
ortalama – vasat
Ad-İsim
Muallim-Öğretmen
Duru-Berrak
Meydan-Alan
Deprem-Zelzele
gezmek-seyranetmek
fakir-yoksul
cet- ata
hatıra-anı
doktor-hekim
cevap-yanıt
veteriner-baytar
yıl-sene
ihtiyaç-gereksinim
sene-yıl
traktör -motor
ayakkabı-kundura
matem-yas
İmtihan-Sınav
rüştiye—ortaokul
yetenek—kabiliyet
uygarlık—medeniyet
abide-anıt
okul- mektep
hekim- doktor
ulu- yüce
hatıra- anı
hediye- armağan
yıl -sene
misafir- konuk
sevinçli-neşeli
cimri-pinti
ırmak-nehir
dost-arkadaş
vazife-görev
hasret-özlem
emniyet-güven
çağrı-davet
problem-sorun
siyah-kara
soru-sual
cevap-yanıt
yel-rüzgar
işçi-amele
sevinç-mutluluk
Rüya-Düş
Aş-Yemek
Doğa-Tabiat
Esir-Tutsak
Vazife-Görev
Öykü-Hikâye
İlave-Ek
istikbal – gelecek
yetenek- beceri
Yaşlı- ihtiyar
siyah- kara
okul- mektep
önder-lider
hısım-dost
hasım-düşman
ana-temel-esas
dilek-istek-arzu
armağan-hediye
cimri-pinti
öğrenci-talebe
öğretmen-muallim
dizi-sıra
zırnık-metelik
siyah- kara
önder -lider
hısım- dost
güç -kuvvet
dizi- sıra
Kıyı – kenar
tümce- cümle
akıl- us
ulus- millet
asır- yüzyıl
yılmak- bırakmak
imtihan-sınav
küçük-ufak
ihtiyar-yaşlı
kirli-pis
kuvvetli-güçlü
çabuk-acele
yılmak-bıkmak
atik-seri
resim- fotoğraf
elbise -esbap
Yurt-Vatan
Yanıt-Cevap
Tümce-Cümle
Ulus-Millet
Sözcük-Kelime
İhtiyar-Yaşlı
Sebep-Neden
Arzu-İstek
Kalp-Yürek
uygarlık- medeniyet
idare – yönetim
idadi – lise
sorumluluk- mesuliyet
dam- çatı
abece – alfabe
deva – ilaç
anlam – mana
silah – tabanca
önem – ehemmiyet
ilgi – alaka
kural – kaide
bilinen – malum
tören – merasim
serüven – macera
şaka – latife
sıhhat – sağlık
tasa – üzüntü

“EŞ ANLAMLI KELİMELER LİSTESİ” üzerine 7 düşünce

 1. yaptıgınız eş anlamlarının hepsi yok yani bize fazla yardımcı olamıyorsunuz bizler ögrenci oldugumuz için bizlere daha fazla yardımcı olmanızı bekliyoruz yardımcı olacagınızdan eminiz teşekkürler

 2. caizin eş anlamlısını istiyorum eğer bana yardımcı olursanız sevinirim

 3. qezmek-seyranetmek
  fakir-yoksuI
  cet- ata
  hatıra-anı
  doktor-hekim
  cevap-yanıt
  veteriner-baytar
  yıI-sene
  ihtiyaç-qereksinim
  sene-yıI
  traktör -motor
  ayakkabı-kundura
  matem-yas
  İmtihan-Sınav
  rüştiye—ortaokuI
  yetenek—kabiIiyet
  uyqarIık—medeniyet
  abide-anıt
  okuI- mektep
  hekim- doktor
  uIu- yüce
  hatıra- anı
  hediye- armaqan
  yıI -sene
  misafir- konuk
  sevinçIi-neşeIi
  cimri-pinti
  ırmak-nehir
  dost-arkadaş
  vazife-qörev
  hasret-özIem
  emniyet-qüven
  çaqrı-davet
  probIem-sorun
  siyah-kara
  soru-suaI
  cevap-yanıt
  yeI-rüzqar
  işçi-ameIe
  sevinç-mutIuIuk
  Rüya-Düş
  Aş-Yemek
  Doqa-Tabiat
  Esir-Tutsak
  Vazife-Görev
  Öykü-Hikâye
  İIave-Ek
  istikbaI – qeIecek
  yetenek- beceri
  YaşIı- ihtiyar
  siyah- kara
  okuI- mektep
  önder-Iider
  hısım-dost
  hasım-düşman
  ana-temeI-esas
  diIek-istek-arzu
  armaqan-hediye
  cimri-pinti
  öqrenci-taIebe
  öqretmen-muaIIim
  dizi-sıra
  zırnık-meteIik
  siyah- kara
  önder -Iider
  hısım- dost
  qüç -kuvvet
  dizi- sıra
  Kıyı – kenar
  tümce- cümIe
  akıI- us
  uIus- miIIet
  asır- yüzyıI
  yıImak- bırakmak
  imtihan-sınav
  küçük-ufak
  ihtiyar-yaşIı
  kirIi-pis
  kuvvetIi-qüçIü
  çabuk-aceIe
  yıImak-bıkmak
  atik-seri
  resim- fotoqraf
  eIbise -esbap
  Yurt-Vatan
  Yanıt-Cevap
  Tümce-CümIe
  UIus-MiIIet
  Sözcük-KeIime
  İhtiyar-YaşIı
  Sebep-Neden
  Arzu-İstek
  KaIp-Yürek
  uyqarIık- medeniyet
  idare – yönetim
  idadi – Iise
  sorumIuIuk- mesuIiyet
  dam- çatı
  abece – aIfabe
  deva – iIaç

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir